Preparació per a exàmens oficials de la universitat de Cambridge

La Universitat de Cambridge ofereix una àmplia gama d’exàmens, d’anglès general i d’anglès específic, que són reconeguts a nivell internacional. The Maple Leaf Language Services compta amb set anys d’experiència en la preparació d’aquests exàmens, amb l’èxit rotund del 100% d’aprovats a cadascuna de les convocatòries.

Anglès general per nens

Després de tot un any d’esforç, els nens agraeixen obtenir una recompensa per la seva feina. Existeixen proves que acrediten les seves destreses lingüístiques:

 • STARTERS
 • MOVERS
 • FLYERS

Els tres nivells estan pensats per a nens de 7 a 12 anys d’edat i tenen com a objectiu principal avaluar els coneixements d’anglès de l’alumne de manera amena i divertida.
 

 

Anglès general per a adults

L’anglès s’exigeix cada vegada més per accedir a un lloc de treball. La Universitat de “Cambridge” ofereix diversos nivells que acrediten, de manera oficial, les competències lingüístiques d’una persona.

KET: Key English Test

És el primer nivell i correspon a l’A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Poden accedir al títol aquelles persones que tinguin coneixements bàsics de l’anglès, comprenguin textos simples i puguin comunicar-se en situacions familiars.

PET: Preliminary English Test

És el segon nivell i correspon al B1 del Marc de Referència Europeu per la es Llengües Modernes. Poden accedir al títol aquelles persones que es desenvolupin en situacions comunicatives quotidianes. És una bona eina per poder treballar o estudiar a l’estranger.

FCE: First Certificate in English

És el tercer nivell i correspon al B2 en el Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. És la prova més popular entre els estudiants d’anglès com a llengua estrangera, ja que recull la competència de la llengua a la major part de situacions comunicatives del dia a dia. Requereix tenir un bon domini de l’anglès i conèixer els diferents registres de la llengua.

CAE: Certificate in Advanced English

És el quart nivell i correspon al C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Les persones que es presenten mostren el domini de l’anglès i permet accedir a qualsevol objectiu.

CPE: Certificate of Proficiency in English

És el cinquè nivell i correspon al C2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Les persones que accedeixen al títol tenen un coneixement de la llengua equivalent al nadiu.

Anglès per professors

Exámenes para profesores disponibles:

TKT: Teaching Knowledge Test

El “Teaching Knowledge Test” és un examen dirigit a professors d’anglès com a llengua estrangera. És una prova que avalua els coneixements d’una persona per impartir classes d’anglès. Poden accedir al títol, docents de l’idioma i les persones que encara no han iniciat la seva carrera professional.

L’examen consta de tres mòduls i cada mòdul s’avalua en un test de 80 preguntes de 80 minuts de durada:

 • Mòdul 1- Llenguatge i experiència a l’aprenentatge la docència de la llengua.
 • Mòdul 2- Planificació de classes i utilització de recursos a l’aprenentatge de llengües.
 • Mòdul 3- Conducció de la classe i el procés d’aprenentatge

TKT CLIL (Content and Language Integrated Learning)

És un mòdul optatiu del “TKT”. Molt útil per a aquells professionals que han d’impartir una assignatura tal com les ciències naturals o la història, en anglès o en qualsevol llengua. És una prova oberta tant per a professors de matèries específiques que han d’impartir la seva classe en una llengua diferent a la materna, com per a professors d’anglès que han d’ensenyar assignatures curriculars en un altre idioma estranger.

La tendència a impartir assignatures curriculars en un idioma no nadiu és cada vegada més popular a Catalunya. El mòdul “CLIL” avalua la competència del candidat pel que fa a la impartició de classes de contingut no lingüístic, en una llengua estrangera.

No hi ha requisits d’admissió per poder presentar-se al mòdul, però sí que es recomana posseir una titulació d’anglès equivalent al B1 “(PET)” del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

Pel que fa al format del test, aquest és el mateix que el del “TKT”,és a dir, una prova de 80 preguntes que s’ha de resoldre en una hora i vint minuts. Hi ha dues parts en el test:

 • Knowledge of CLIL and principles of CLIL (25 preguntas).
 • Planning, Teaching and Assessing.

TKT KAL (Knowledge About Language)

Aquest segon mòdul optatiu del “TKT” avalua la competència lingüística dels professors d’anglès com a llengua estrangera. Així doncs, comprova els coneixements lingüístics del candidat per tal d’impartir classes de llengua i per resoldre els problemes que sorgeixen a l’hora d’adquirir un segon idioma per part dels alumnes.

L’examen consta de quatre parts:

 • Lexic
 • Phonology
 • Grammar
 • Discourse

TKT PRACTICAL TEST

El TKT: Practical Test és un nou mòdul dirigit a professors en actiu que desitgen posar a prova les seves habilitats pràctiques docents. Es tracta d’un test que consiteix en una observació de 40 minuts de classe o dos de 20 minuts. Durant l’avaluació, es tenen en compte els següents aspectes:

 • Planificació de les classes
 • Desenvolupament de la sessió
 • Tècniques Docents

Durant l’exàmen es proporciona una plantilla per planificar la sessió a impartir, la qual també és avaluada per un membre de Cambridge ESOL.

Es recomana tenir un nivel d’anglès equivalent al B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les LLengües del Consell d’Europa.

TKT YL

El TKT: YL és un nou mòdul especialitzat i que se centra en aquells alumnes que tenen edats compreses entre els 6 i els 12 anys.

El mòdul avalua els conceptes necessaris per impartir classes als més joves, igual que l’habilitat del candidat per preparar una lliçó, impartir-la i avaluar als seus alumnes. L’examen consisteix en quatre parts i un total de 80 preguntes que han d’estar completades en una hora i vint minuts, igual que els mòduls 1, 2, 3, CLIL i KAL.

És un diploma ideal per a professors en actiu o per aquells que tenen com a objetiu treballar en un futur amb alumnes que l’edat dels quals sigui l’esmentada anteriorment.

100% APROVATS